RSS

Panyandra Bubak Kawah

Tuladha atur Panyandra bubak kawah

 

 Amestuti wasita adi sabdaning para winasis, dupi wus dumugi wahyaning mangsa kala dhumawahing nugraha saking Gusti ingkang Maha Asih, mangkana ta wau ingkang hamengku karsa nun inggih Bapak miwah Ibu……….. sigra jumangkah anetepi darmaning agesang, wigati amberat sakathahing durgama, jer katemben ( pungkasan ) anggenira amiwaha putra mahargya siwi, kanthi sarana ambukak kawah.

( ingkang hamengku karsa ambuka tutuping kendhaga )

Wusnya binuka warana tutuping sesaji, tinon kendhaga kalih winor ing cahya sumunu, sajuga winastan kendhaga kencana, dene ingkang sawiji winastan kendhaga mulya, jroning kendhaga kawistara sunar warni seta myang rekta,

Ingkang seta sinebat cupu adi mandhalika, dumadi saking pakartining bapa, ingkang rekta sinebat cupu manic asta gina dumadi saking pakartining biyung,

Kacarita duk kalaning bapa……….. murweng resmi ing garwa, amarengi tumuruning wahyu jati sih nugrahaning Ywang Agung, kama awarni seta manunggak kang awarna rekta, nulya ibu………….. kaparengkaken anggarbini,

Antuk sacandra denira anggarbini ponang dat mulya ngambah alam ekakamandanu, dwicandra dumugi alam dwipanunggal, tricandra ing alam trilokamaya, ugi winastan alam Gondar-gandir, alam keliwat gawat, ingkang minta wewekaning rena,

Tulus lestari gya ngambah alam caturhanggajati, wulagang neng guwa garba, dinayan ing sarining pratiwi, bahni, banyu, miwah bayu, jangkep caturcandra, pinaringan gana bau.

Pancacandra ngancik loka pancayitmajati, sadcandra pinaringan sipat jangkep, mungging sadlokajati.

Saptakawasajati yeku alaming ponang jabang inkang wus saptacandra, wus ginadhuhan pancadriya, mila kalamun mesat saking guwa garbaning rena, sampun bangkit waluya jati, jati temah waluya.

Kocapa ing kalanira dereng wanci tumelunging wahyu tumulung amila kaki / nini jabang aneras nggenira yoga brata, sadhakep saluku tunggal, ngeningken pancadriya, papat binerat, sajuga sinidikara, anut laksitaning bratajaya, anenggih bajra herawana.

Tinampi samadinira, kapyarsa lamat swara dumeling sasmita wasitaning sang Kwaseng Gesang. Wudhar denira samadi ring loka hasthasabdajati, amarengi kalaning asthacandra winahya,

Nawacandra wus kamarga, andungkap dasaarine, saking loka nawapurnajati, sumeleng suwung wiyose, myak langse gendhala giri, saking tuwa garba mesat, prapteng alam padhang lokapana, acecala sabda mulya cenger.

Wijilira sinarengan kadang catur, sajuga mijil saking jaja, tri mijil saking margina, kakang kawah , rahmuka miwah adhi ari-ari.

Jabang ambabar putri, wanci sapeken kaparenging rama ibu tinengeran Rara……..

Enggaling kang sinursita, wit wekel taliti talaten anggenira anglelinthing anggulawentah, sarta pamarsudinipun ing reh kasarasan, kawasisan, katrampilan kagunan, miwah kasusilan satatakramanipun, putra putri  wulagang dadya Kenya dewasa, seger saras jiwa raga, susila, prasaja, anggung gambira, wasis trampil, sinembuh ing sulistya,

Amarengi ari piniji surya pinilih, miwah wulan dalah warsa winanci, sang dyah sembada jinatukrama dening sang satriya sumbaga wiratama ingkang wus sahabipraya kekasih bagus……….. atmajanipun Bapak saha Ibu……….

Mangkana ta wau saparipurnaning prastawa tuhu wigati wiwahaharja, panganten putri sinaratan bubak kawah, ingkang esthinira ambrastha saliring durgama, mbengkas sagunging saru siku, anyenyandhang nugraha rajarha bagya mulya.

Panganten sarimbit nulya samya lenggah jajar sumandhing, sesarengan anguningani isining kendhaga kencana sarta kendhaga mulya.

Sri pengantin wus tunggil tekade saiyeg saekakapti amangun brayan darmaning tumuwuh, rama ibu, para sepuh warga gotrah sumawana kadang mitra tuwin ingkang sudi sredha angestreni, samya menembrama mangastukara mangastuti manungku puji mrih kang tigas kawiwaha pinaringan wilujeng ing donya tuwin akherat, jejeg jumangkah , jajag jumujug, kang jinangka, bagya, bagya, sumbaga, sumbagya, anggung lumantar, lumintir, miwah lumuntur kanugrahan ira.

Kasigeg panindaking upacara bubak kawah, kirang jangkeping atur, kaladuk, dalasan lepating pangroncenipun tembung, ukara, miwah basa, mugi-mugi sampun andadosaken kiranging tangkepipun pamengku, saha salajengipun kaparengna tadhah tetesing pangaksama.

Nuwun.

DjawaDwipa

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: