RSS

Wicara Tumplak Punjen

  • Tulada Wicara Atur Putra Dhateng Bapak ibu

Nuwun.

       Para pepunden, para kasepuhan, aji sepuh, saha sesepuh ingkang minulya, para tamu ingkang winantu ing kayuwanan, keparenga kula munggel wekdal, nyigeg pangandikan, badhe matur wonten ngarsanipun bapak saha ibu.

      Bapak ibu ingkang kinabekten, kula minangka wakilipun para putra putri kinasih, keparenga matur wonten ngarso panjenengan :

       Ingkan sepisan, para putra ngaturaken sungkem pangabekti wonten ngarsa panjenengan sinartan pepuji mugi tansah cinelakaken ing suka basuki, Gusti Maha Welas lan Asih tansah paring karahmatan dhumateng bapak ibu ingkang minulya.

     Kaping kalih, para putra ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan, dene bapak-ibu sampun kepareng nggulawentah kula para putra wiwit kalane tasik timur sahinggo dewasa.

    Panggulawentah ingkang kebak rasa asih lan sutresna, satemah raos sumungkem ing asepuh saha tresna pasederekan ing antawisipun para putra sangsaya rumaket kempal manunggal, mekaten ugi, bapak – ibu sampun kepareng paring sanguning gesang ingkang awujud ngelmi, ngelmu gesang tembayatan ing madyaning bebrayan agung kulawarga tuwin masyarakat, kejawi menika, bapak itu ugi mbudidaya amrih para putra saged necep ngelmi ing pawiyatan ( sekolah ) satemah saged dados janma sarjana ing sujana, puji syukur ing ngarsaning Gusti, kanthi tuwajuh saha taberi para putra saged nyembadani kekudanganipun bapak tuwin ibu.

    Bapak ibu ingkang dahat kinurmatan, luhuring budi panjenengan mboten winates, pramila tangeh lamun menawi para putra saged ngaturaken pinwales wonten ngarsa panjenengan saged kula namung nyenyuwun mugi – mugi Gusti ingkang Maha Priksa kasdu mriksani lelabetanipun bapak lan ibu satemah Gusti kersa paring nugraha ingkang samurwatipun, lelabuhan bapak lan ibu mugi tinulad sinudarsana dening para putra sedaya, saha pangeran mugi ngijabahi,,Amin..

      Kaping tiga, sanadyan wiwit samenika sadaya putra sampun badhe uwal saking pangkoning bapak saha ibu, para putra taksih nyuwun gungan wonten ngarsa panjenengan bapa-ibu ingkang satuhu kinabekten, para putra taksih nyuwun pitedah saha wewarah sinartan idi pandunga pangestu rahayu ingkang tumuju mring kayuwanan, dhawuh wasita adi panjenengan badhe tansah kula pundhi, dadosa jimat ingkang saged mbabar daya kekiyatan ing jasad kula satemah gesangipun para putra sakulawarga saged manggih kamulyan saha kabagyan.

     Kaping sekawan, bapak ibu ingkang minulya ing budi, tamtu kemawon para putra kathah tuna dungkapipun samya nakal tatkala taksih alit, samya wangkal tatkala sampun diwasa , sedaya kalawau kadhangkala ndadosaken runtiking penggalih bapak lan ibu pramila sedaya tindak – tanduk, muna – muni ingkang kirang nujuprana, bapak lan ibu kersaa paring pangaksama.

     Kaping gangsal, para putra samya memuji, mugi – mugi bapak lan ibu pinaringan kanugrahan dening pangeran, cinalekaken ing kayuwanan, sumandhing bagas kuwarasan, panjang yuswa satemah tutug momong putra tuwin para wayah.

    Wasana, puput pepuntoning atur, mbokmenawi atur kulo wonten ingkang kirang nuju prana, kirang trep mapanaken patrap, tata susila miwah subasita, kula nyuwun pangaksama.

Nuwun.

 Dalam bahasa Indonesia

( Wacana ini dibacakan dengan penuh perasaan dan penghayatan dan tidak tergesa-gesa )

Bapak – ibu yang kami hormati, perkenankanlah saya mewakili para putra/putrid untuk menyampaikan isi hati kepada bapak – ibu.

Pertama, kami menghaturkan sembah sungkem kepada bapak – ibu teriring do’a semoga Tuhan senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua.

Kedua, kami tentu memiliki banyak kesalahan dari masa kanak-kanak, remaja hingga dewasa membangun rumah tangga, oleh karena itu, kami berharap bapak-ibu berkenan memaafkan kami.

Ketiga, para putra menghaturkan terima kasih setulus-tulusnya dari lubuk hati yang paling dalam, bapak – ibu telah mendidik kami dari kecil hingga dewasa dengan penuh kasih  sayang , limpahan bekal kasih yang tulus membuahkan kemandirian dalam diri kami, bekal kasih dan sayang serta curahan ilmu pengetahuan telah kami peroleh atas jerih payah bapak-ibu, tidak mungkin kami dapat membalas budi baik bapak – ibu yang telah kami terima ini, kami bertekad untuk memuliakan bapak-ibu, teriring do’a semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat keagungan-Nya kepada bapak dan ibu.

Keempat, kami semua telah lepas dari pangkuan bapak-ibu tercinta, kami telah membangun rumah tangga, maka kami mohon do’a dan restu, semoga kami dapat mebangun keluarga yang bahagia dan sejahtera, walaupun demikian, kami tetap berharap agar bapak ibu tetap berkenan untuk membimbing kami, memberi kami nasehat agar kehidupan keluarga kami semakin bahagia dan sejahtera lahir batin.

Kelima, kamipun tetap berharap agar bapak-ibu senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kemuliaan oleh Tuhan, karena  kami para anak cucu masih mengharap bimbingan, nasihat, belaian kasih sayang dari bapak-ibu.

Akhirnya apabila ada kekhilafan saya sebagai wakil para putra / putri, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya,,Amin.

  • Tulada Wicara Wangsulan Bapak ibu

Wicara Bapak

Nuwun.

    Para tamu ingkang ambeg berbudi darma, puji syukur kang tanpa pepindhan konjuk ing ngarsaning pangeran kang Mahawelas lan Mahaasih, dene kula sabrayat saha panjenengan pinaringan kanugrahan nun inggih gumelaring bagas kewarasan, Allah kepareng paring nugraha, satemah kula saged nyembadani darmaning asepuh, malakrama’aken anak kula pun….nun inggih adicara palakrama ingkang pungkasan kanthi sineksen para pepundhen, para kasepuhan, aji sepuh, sarta para tamu ingkang minulya.

     Salajengipun, keparenga kula nggempil kamardikan panjenengan saperlu badhe paring wangsulan tumrap aturipun anak kula pun…..

Anakku…lan anak-anaku kabeh…

     Wus daktampa atur sungkem lan bektimu, aku rumangsa mongkog lan bombing dene sliramu kabeh ngerti ing wajib, putra atur sungkem lan pangabekti marang wong tuwa, bombonging atiku banjur nuwuhake osiking kasdu suka dedonga marang sira kabeh, muga-muga sira kabeh tansah cinaket ing pangeran, kinasih ing sasana, kabeh mau bisa ndayanana tentreming urip keluwargamu.

     Sabanjure ndadekna wruhanamu, anaku kabeh, saktemene bab wiyata putra utawa panggulawentah ing anak iku wis dadi wajibing wong tuwa ana bocah nakal lan wangkal iku wis jamak lumrahe, mung wong tuwa kudu bisa sabar, nak polah bapak kepradah, mbudidaya lan kupiya kupiye amrih para putra bisa dadi janma kang sembada, tegese ndhapuk putra gisa “ dadi “ lan “ ngerti”. “dadi” tegese bisaa dadi uwong, kinacek ing sesame, syukur bisa punjul ing apapak mrojoling akerep, satemah uripe bisa migunani tumrap sepadha-padha. “Ngerti” tegese lantip ing wajib, mestuti dhawuhing asepuh, bekti mring para wredha, ngerti ing wajibing wong urip lan kulawarga, uga ing madyaning bebrayan agung.

      Lha, kang dakpepuji sira kabeh anak-anaku uga bisaa kaya bapak lan ibumu, syukur bage ora mung tekan samono, nanging saya unggul lan linuwih ing sakabehane, bisa nggayuh urip mulya lan minulya, mulya tegese bisa kecukupan ing sandang lan boga, lan bisa lumeber mring kadang lan Santana, kadang tangga lan para mitra, minulya, tegese sira kabeh bisaa kasinungan kawibawan urip , satemah uripira kabeh kajen lan keringan, bisane mulya yen sira bisa dadi, bisa minulya yen sira bisa ngerti, mula dadi lan ngerti, mulya lan minulya kudu tansah sumandhing.

Anak-anaku kabeh kang daktresnani,..

     Mangkono iku mau tumrap wewarah gungan sing daksuwun, muga-muga bisa dadi oboring uripmu, sakbanjure pangestuku mbanyu mili amrih uripmu kabeh padha nemu ing karahayon, mbokmenawa ibumu uga bakal paring sangu marang sira.

 

Wicara ibu :

 Anak-anaku kang kinasih…

    Pangondhok-ondhoking rasa campur bawur karo sukaning ati, ndeleng anak-anaku kabeh wis padha diwasa, malah saikine wis bakal uwal kabeh saka pangkoning bapak lan ibumu, para wayah wis gemrayah, rasa sutresna asihku nalika sira kabeh isih timur ora beda kelawan saikine sira kabeh wis diwasa, pancen dakgegadhang, sira kabeh bisaa nuhoni kekudangane wong tuwa, lan saiki wis dadi kasunyatan,

Anak-anaku kabeh kang daktresnani,,

     Sira wiwit saikine wis mengku kulawarga mangun balewisma, piwelingku ugemana pangandikane bapakmu lan tanpanana mutyara sagenggem iki, yaiku wong urip bisaa sabar lan narima, narima ing pandum nanging aja kendhat ing panuwun angenggawa tepa salira.

Para rawuh ingkang sinuba sinakartaning pakurmatan,

     Mugya dados paseksen ing ri kalenggahan menika, kula ( bapak-ibu….. ) mungkasi kajad mantu, ing tembe kula sampun mboten badhe mantu malih, kula nindakaken adicara tumplak punjen, sampun kula tutup wiwaraning mantu.

 Wicara dalam bahasa Indonesia :

Wicara dalam bahasa Indonesia ini juga dibawakan dengan penuh perasaan dan penghayatan, tidak tergesa-gesa.

” Hadirin yang kami muliakan, izinkanlah kami memberikan jawab atas bakti kasih putra-putri kami.

Anak-anaku yang terkasih..

Sudah kuterima sembah bhakti kasih kalian, bapak dan ibumu sungguh-sungguh sangat terharu, tetapi juga sangat bangga dan sangat bahagia, karena anak-anakku semua telah menjadi orang-orang yang berbakti.

Anak-anaku yang terkasih..

Bapak dan ibumu dengan tulus hati sungguh-sungguh memaafkan anak-anakku semuanya, demikian juga  bapak dan ibumu juga harus di maafkan, apabila dalam mendidik kalian semua ada hal-hal yang tidak menyenangkan, mengecewakan, melukai hati dan sebagainya, semua yang telah dilakukan oleh bapak dan ibumu sebenarnya hanya demi masa depan kalian, agar anak-anaku semua dapat tumbuh menjadi manusia yang berbudi dan berbakti.

Anak-anakku yang terkasih…

Do’a dan restu bapak ibu akan selalu mengiringi kalian bagaikan air yang mengalir tiada henti, semoga ini memberikan siraman kekuatan bagi anak-anakku semuanya sehingga dapat membangun kehidupan berkeluarga yang bahagia dan dalam kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa, semoga anak-anakku serta cucu-cucuku semuanya tumbuh menjadi orang yang berguan bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Anak-anaku yang terkasih…

Akhirnya, ingatlah dan camkanlah pesan-pesan dari bapak dan ibumu ini, agar hidupmu tentram dan bahagia, orang hidup itu hendaklah sabar dan menerima segala kasih dari Tuhan dengan ikhlas, namun jangan lupa senantiasa memohon dengan do’a dan tetaplah baik pada sesama, semoga hidup kalian berhasil, sebagaimana ada pepatah “ jika kau pandai meniti buih selamat awak ke seberang, berakit-rakit ke hulu, berenang – renang ketepian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian.

Demikian anak-anakku apa yang dapat disampaikan oleh bapak dan ibumu, genggamlah mutiara kata tersebut sebagai sarana mencapai kebahagiaan hidup..Amin.

Para hadirin tamu undangan sekalian yang kami hormati..

Semoga bapak ibu sekalian bisa menjadi saksi pada hari ini, bahwa ini adalah hajatan mantu kami yang terakhir, sehabis ini kami tidak akan mengadakan acara mantu lagi, dan kami mengadakan acara tumplak punjen, dan sudah kami tutup acara perhelatan mantu di rumah kami.

Terima kasih…

ket :

Kemudian dilanjutkan sungkem oleh para putra putri dimulai dari anak sendiri yang sulung sampai yang bungu, dilanjutkan mantu yang sulung sampai mantu yang bungsu, diteruskan cucu terbesar kemudian berurutan sampai cucu yang terakhir, dan pemberian kampil-kampil oleh ibu, setelah selesai ibu menyebar sarana tumplak punjen dan diperebutkan oleh para putra-putri, cucu, dan para tamu, dan yang terakhir bokor isi udhik-udhik di tumplak ( di tumpahkan ) di depan pelaminan ( sasana mulya ).

DjawaDwipa

Iklan
 

One response to “Wicara Tumplak Punjen

  1. green tomato

    April 12, 2017 at 11:17 pm

    Orang tua saya juga akan mengadakan acara tumplek punjen…….

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: