RSS

Kisah Nyai Ageng Bagelen

Carios Nyai Ageng Bagelen

Nderek carios legendaries Nyai Ageng Bagelen punika cikal bakalipun tiyang-tiyang trah Bagelen, Nyai Ageng Bagelen punika sajatosipun asma aslinipun Rara Wetan, piyambakipun satunggaling Kenya ingkang sulistya ing warni, wasis nenun, remen ulah tetanen sarta remen nglampahi tapa brata, piyambakipun putranipun salah satunggaling tokoh kondang ing kukuban Bagelen ingkang asma Jaka Panuntun.

Kacarios Jaka Panuntun punika putranipun Raden Panularan salah satunggaling jagal lan ahli nderes nira, Raden Panularan putranipun Prabu Kandihawa saking negari Karipan, dene Prabu Kandihawa punika putranipun Prabu Daniswara saking Negari Medhangkamulan, dados Rara Wetan makaten sejatosipun pancen taksih tedhak turunipun ngaluhur.

Kathah jejaka ingkang sami kayungyun dhateng kasulistyanin Rara Wetan, lan kepengin mengku, Tumenggung Wingko salah satunggaling panguwaos ing kukuban Wingko kepranan sanget dhateng sang Rara, pramila lajeng utusan supados nglamar, namung panglamaripun katampik dening ingkang rama Jaka Panuntun kanthi pawadan bilih Rara Wetan dereng remen emah-emah, Tumenggung Wingko boten narimahaken pramila kanthi dhedemitan Rara Wetan lajeng kadhusta kabekta dhateng Wingko.

Sinareng prikso bilih Rara Wetan kadhusta, Jaka Panuntun tumunten mbujeng Tumenggung Wingko sainggo dados pancakara, ing salebetipun pancakara wau Jaka Panuntun kasoran, kuwandanipun kontal lan kantaka, kakinten Jaka Panuntun sampun tiwas, mila lajeng kabucal ing lepen lereng ingkang rikala semanten pinuju bena, kuwanda keli katut ilining toya.

Jaka Awu-awu Langit kaliyan Adipati Kayumunthu wekdal samanten nitih baita saking arah kidul, pirsa wonten kuwandha keli lajeng enggal-enggal paring pitulungan, ing wusana kuwandanipun Jaka Panuntun saged waluyajati, Jaka Panuntun lajeng nyariosaken sedaya lelampahanipun dhateng Jaka Awu-awu langit saha Adipati Kayumunthu.

Mireng carios punika, Jaka Awu-awu Langit lajeng kagungan ada-ada badhe nglurug dhateng Tumenggung Wingko ingkang murang tata. Kacarios Tumenggung Wingko punika pancen sakalangkung sekti, mila panglurugipun Jaka Awu-awu Langit boten sawantah, nanging mawi siasat, ethok-ethokipun ngajak-ajak aben sawung, ing babak kapisan dereng katingal menang kawonipun, sawungipun Jaka Awu-awu Langit punika jalunipun sakalangkung landhep, kacarios landheping jalu wau nepak ing sela ingkang kapancal, sela kasepat sapunika kasimpen wonten ing salebeting desa Awu-awu, sasampunipun lerem sawatawis, lajeng kawiwitan babak kaping kalih, ing babak punika swasana tetandhingan katingal sangsaya rame, ingkang sami ningali rintip tepung mubeng, rikala pinuju gayeng-gayenging kawontenen wau, Jaka Awu-awu Langit nyerang dadakan dhateng tumenggung Wingko, wusana Tumenggung Wingko manggih tiwas, jalaran sami mboten sumadiya para balanipun inggih sampun boten saget lumawan, Rara Wetan lajeng kapendhet dening Jaka Awu-awu Langit tumunten kakonduraken dhateng Bagelen.

Jaka Panuntun rumaos kapotangan budi dhateng Jaka Awu-awu Langit, pramila Rara Wetan lajeng kapalakramakaken kaliyan Jaka Awu-awu Langit kekalihipun sami gesang atut-runtut, sih-sinisihan, sasampunipun palakrami, Rara Wetan lajeng langkung kondhang mawi sebatan Nyai Ageng Bagelen.

Bebrayanipun nem-neman kekalih wau gesangipun katingal bagya mulya, saya sasampunipun kaparingan putra cacah 3, ingkang pambayun miyos kakung kaparingan nama Bagus Gentho, ingkang panggulu putrid kaparingan tenger Rara Pitrah, lan ingkang waruju ugi putrid kaparingan nama Rara Taker.

Kacariyos Nyai Ageng Bagelen punika prembayunipun ( payudara ) panjang, manawi pinuju nenun asring kasampiraken mewingking, papatan manawi putranipun badhe nyesep, namung sami ngenyot prembayunipun ingkang ibu saking wingking, pinuju taksih nyrempeng-nyrempengipun nenun, prembayunipun Nyai Ageng Bagelen kaemot pedhet cemeng ingah-ingahipun Bagus Gentho saking wingking, rumaosipun Nyai Ageng ingkang nyesep punika putranipun, pramila dipun kendelaken kemawon, nanging danguning dangu kok kraosbenten, tumunten dipun toleh, saiba kejotipun bilih priksa manawi ingkang nyesep wiwit wau punika pedhet cemeng, pedhet tumunten dipun penthungi ngantos pejah.

 

Jarwan Mardika saking

Buku Nyai Ageng Bagelen

Radix Penadi

 

Cerita tentang Nyai Ageng Bagelen

Cerita Legenda tentang Nyai Ageng Bagelen adalah cikal bakal orang-orang / masyarakat Bagelen yang terletak di kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Nyai Ageng Bagelen mempunyai nama asli Rara Wetan, dia adalah putri yang cantik jelita, pintar di bidan kerajinan tenun, suka bertani, dan suka bersemedi atau tapa brata, dia merupakan putri dari salah satu toko yang sangat terkenal di kukuban Bagelen yaitu Jaka Panuntun.

Diceritakan Jaka Panuntun adalah Putra dari Raden Panularan salah satu jagal dan ahli deres / mengambil sari dari buah nira, Raden Panularan putra Prabu Kandhidawa dari Negara Karipan, sedang Prabu Kandhidawa adalah Putra Prabu Daniswara dari Negara Medhangkamulan, jadi Rara Wetan adalah memang masih keturunan dari trah Kerajaan yang dihormati.

Banyak para pemuda yang kasmaran kepada kecantikan Nyai Ageng Bagelen atau Rara Wetan, dan ingin mempersuntingya, Tumenggung Wingko adalah salah satu penguasa di daerah Wingko juga tertarik untuk mempersuntingnya, maka beliau mengutus utusan untuk melamarnya, akan tetapi lamaran Tumenggun Wingko ditolak oleh Ayahnya Rara Wetan yaitu Jaka Panuntun dengan alasan Rara wetan belum siap untuk berumah tangga, Tumenggung Wingko tidak terima dengan penolakan tersebut, sehingga dengan diam-diam menculik Rara Wetan untuk dibawa ke Wingko.

Begitu tau Rara Wetan diculik, Jaka Panuntun lalu menuduh Tumenggung Wingko sehingga terjadi peprangan, dalam perang tanding Jaka Panuntun melawan Tumenggung Wingko, Jaka Panuntun mengalami kekalahan, tubuhnya terlempar dan tak sadarkan diri, dikira Jaka Panuntun sudah tewas, lalu dibuang ke sungai yang dahulu menuju ke sebuah telaga, tubuh Jaka Panuntun  terbawa arus sungai ikut aliran air.

Jaka Awu-awu Langit dan Adipat Kayumunthu saat itu dengan menggunakan sampan dari arah selatan, melihat ada sesosok tubuh hanyut lalu dengan segera memberikan pertolongan, dan selanjutnya tubuh Jaka Panuntun di angkat ke sampan dan di beri pengobatan sehingga bisa tertolong.

Jaka Panuntun lalu menceritakan semua kejadian tersebut kepada Jaka Awu-awu Langit dan Adipati Kayumunthu, mendengar cerita dari Jaka Panuntun, Jaka Awu-awu Langit lalu mempunyai sebuah siasat untuk membunuh Tumenggung Wingko yang sudah menerjang aturan, diceritakan Tumenggung Wingko memang sakti mandraguna, sehingga Jaka Awu-awu Langit perlu siasat untuk menghabisinya yaitu dengan berpura-pura mengajak sabung ayam.

Di babak pertama belum terlihat siapa yang menang dan siapa yang kalah, ayam Jaka Awu-awu Langit mempunyai jalu yang cukup tajam, diceritakan tajamnya jalu ayam Jaka Awu -awu Langit mampu membelah batu yang di hantamnya, batu tersebut sekarang tersimpan di dalam masjid di Desa Awu-awu, sesudah istirahat pertama selesai, sabung ayam kembali di lanjutkan, di babak kedua suasana sabung ayam tersebut bertambah ramai oleh sorak sorai para warga dan punggawa yang memenuhi arena sabung ayam tersebut, dan saat – saat puncak keramaian tersebut, Jaka Awu-awu Langit menyerang Tumenggung Wingko dengan tiba-tiba, sehingga tanpa perlawanan yang berarti tumenggung Wingko tewas di arena sabung ayam tersebut, dan punggawa yang lain begitu melihat Tumenggung wingko tewas meraka tidak mampu untuk memberikan perlawanan karena memang tiada persiapan.

Rara Wetan lalu dikembalikan ke Bagelen ke pangkuan Jaka Panuntun, Jaka Panuntun merasa berhutang budi kepada Jaka Awu-awu Langit, lalu Rara Wetan di nikahkan dengan Jaka Awu-aw Langit, keduanya hidup berdampingan dalam kebahagiaan rumah tangga, dan diberikan tiga orang putra, yang pertama putra di beri nama Bagus Gentho, yang kedua putri di beri nama Rara Pitrah, dan yang terakhir juga putri di beri nama Rara Taker.

Dalam ceritanya Nyai Ageng Bagelen mempunyai payudara panjang, waktu Nyai Ageng sedang bekerja ( menenun ) payudaranya di hisap oleh anak sapi ( pedhet ) piaraan Bagus Gentho dari belakang, perasaan Nyai Ageng yang menghisap adalah salah satu dari puteranya maka dibiarkan saja, akan tetapi lama kelamaan di rasa oleh Nyai Ageng tidak seperti biasanya, maka Nyai Ageng menoleh kebelakang, dan terkejut bukan kepalang Nyai Ageng ternyata yang menete ternyata adalah pedhet ( anak sapi ), akhirnya karena saking marahnya, pedhet tersebut di pukulinya sampai mati.

 

Jarwan Mardika dari

Buku Nyai Ageng Bagelen

Radix Penadi

Iklan
 

4 responses to “Kisah Nyai Ageng Bagelen

 1. hadi

  Desember 16, 2016 at 6:58 am

  Assalamualaikum…. dr tulungagung Saya ngk tau asal asul Sbnarnya cuman info dari Saudara dan kakek bahwa leluhur saya berasal dari bagelen. Tp sayang saya kesulitan cari informasi silsilah….

   
 2. Yogie Riadyputro

  Mei 22, 2016 at 8:44 pm

  Assallammu allaikum,sinuhun….mbok menawi taksih kagunggan wekdal,nyuwun tulung dipun unggahakeun “babad alas poerworedjo” utawi silsilahipun tumenggung gagak pranolo…
  Maturnembah nuwun sanget…

   
 3. Supriadimubaraq

  Oktober 30, 2014 at 12:30 pm

  Matur nuwon sdulur2 inkang nguri-uri babad bgelen puniko,kawulo bangga daten panjnengan,ingkang mosting babad leluhur mbagelen kanti runot,mugi poro luhor mbagelen pikantok rohmad lan ampunanipon gusti kang moho kuwaos. Salam rahayu saking riau,kawulo njeh turunan bopo biyong asli mbegelen. Salam

   
 4. cucu ki penjawi

  Juni 16, 2014 at 9:05 am

  aneh-aneh, tahun pinten niku nggih kedadosane ngempengi pedhet?

   

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: