RSS

Tuladha Lamaran Lesan

Tuladha atur panglamar saking duta saraya

( Sesorah, Sri Hono murwatono )

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

      Kasungengan Rahmat saha Berkahing Saking Allah SWT ingkang Maha Asih mugi tansah kajiwa kasarira dening para lenggah kakung sumawana putrid minulya.

Nuwun.

     Dhumateng panjenenganipun bapak……… sekaliyan saha bapak……….. ingkang kepareng amakili, miwah para rawuh ingkang dhahat kinurmatan.

      Inggih awit saking panuwaosing Gusti Allah SWT, saha pikantuk pangestu panjenengan sami, sowan kula sakanca wonten ngarsanipun Bapak…… sekalyan tansah winantu ing karahardjan, kalis saking sambikala.

      Sakderengipun kula ngaturaken menggah babaring sedya, langkung rumiyin keparenga kula ndherek pitepangan dhumateng panjenengan sedaya.

      Nami kula ………. Ingkang wonten sisih tengen kula punika bapak……. Denen ingkang wonten sisih kering kula punika bapak……… kula tetiga punika kalebet setunggal padukuhan kaliyan bapak……. Ingkang kepareng utusan.

Bapak…… ingkang dhahat kinurmatan.

   Keparenga kula ngaturaken wigatosaning sowan kula wonten ing ngarsa panjenengan sekaliyan..

      Ingkang angka sepisan, silaturrahmi dhumateng panjenengan sakulawarga, saha dhumateng bapak bapak sumawana ibu-ibu ingkang kepareng rawuh ing pepanggihan punika.

       Dene ingkang kaping kalih, sowan kula dipun kantheni salam taklim saking bapak….. sekaliyan mugi katur wonen ngarsanipun bapak saha ibu……….

       Ingkang angka tiga, sowan kula kinen ngebun ebun enjang anjejawah sonten nglamar putra-putri panjenengan ingkang sesilih Rara……… inggih awratipun minangka jejering tiyang sepuh ingkang dipun tangisi putra, utawi ingkang sampun limrah kawastanan “ Anak polah bapa kepradah “. Pramila lajeng kepareng utusan dhumateng kula tetiga, supados dhodog kori saha ngganten jambe sedhahipun.

      Pramila mbokbilih wnten dhanganing penggalih saha wonten keparengipun, ingkang putra badhe kasuwun, kadhaupaken kaliyan putra kakungipun bapak……..sekaliyan ingkang peparab pun………. Pangajabpipun bapak……………… sekaliyan , putra kekalih sageda dados lantaran saya supeketing kekadangan antawis kulawarga kekalih.

      Aturipun bapak saha ibu…… ingkang pungkasan, mbokbilih panyuwunipun dipun keparengaken, sakderengipun lan saksampunipun namung saged ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan.

        Mekaten atur kula minangka sulih sariranipun bapak………… sekaliyan, mbok bilih wonten atur saha patrap ingkang mboten nuju prana inggih awit saking cupeting seserepan kula ing reh subasita, basa tuwin sastra, keparenga panjenengan paring agunging pangaksama.

Matur nuwun.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Tuladha atur wangsulan panglamar saking duta saraya

( Sesorah, Sri Hono murwatono )

Matur nuwun.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

      Sakderengipun kula minangka sesulihipun bapak…….. kekalih, caos waluyan pamundhutipun bapak……… lumantar panjenengan, langkung rumiyin kula hangaturaken sugeng rawuh panjenengan saha mugi keparenga lenggah ingkang prayogi sakadar kuwawi kula hangaturaken palenggahan.

Nuwun.

     Menggah keparengipun bapak……. Sekaliyan angempalaken balung apisah, mundhut bebesanan kaliyan kula kekalih, andadossaken bingahing manah kula kekalih, saha saklajengipun mangayubagya sarta amemuji widadaning sedya wau lestantun ing salami-laminipun.

    Wondene keparingipun bapak………. Sekaliyan mundhut anak kula estri pun…………… badhe kadadosaken jatukramanipun putra panjenengan pun………….. kula kekalih anayogyani sarta anyumanggakaken.

      Namung, andadosaken ing kawuningan, anak kula punika lare cubluk sanget kirang ing seserepanipun. Dene kawontenanipun anak kula taksih lamban lan dereng gadhah pacangan.

Wasana mugi andadosna ing kawuningan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

DjawaDwipa

Iklan
 

4 responses to “Tuladha Lamaran Lesan

 1. Masdjatmoko

  Februari 13, 2018 at 1:53 pm

  Alhamdulillah, atur gunging panuwun katur Bopo, paringipun tulodho saged kagem sinau lan tambahing seserepan

   
 2. syamhadi

  November 21, 2015 at 3:31 am

  alhamdulillah, saget tambah pangertosan soho nuntun para-para ingkang sami ngayahi jejibahan

   
 3. Prasetyo

  Oktober 1, 2015 at 3:13 pm

  Matur nuwun, saget kagem sinau

   
 4. parsidi parsidi

  Februari 8, 2015 at 5:30 am

  Matur nuwun,sanget migunani dumateng sesami

   

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: