RSS

Tuladha surat lamaran

  • Surat lamaran 1

    Susilantini ( 1998 : 5-6 ) memberikan contoh surat lamaran Sri Sultan Hamengku Buwono IX kepada calon besan Kolonel TNI R Soepono Digdasastrapranata ketika melamar Rr. Tatjek Drajad Suprihastuti sebagai berikut :

serat menika ingkang sinuhun kanjeng Sultan Hamengku Buwono kaping IX Ngayogyakarat.

      Dhumateng Kolonel TNI R Soepono Digdasastrapranata, jalan asem no.2 Cipete Selatan Jakarta.

     Wiyose ingkang sareng punika, manira suka priksa dhumateng pekenira yen mboya wenten cegah satunggal punapi, mbenjang wulan Bakda Maulud Taun jumakir 1906 utawi wulan mei tahun angka 1974 ngajeng puniki manira kagungan karsa mantu amikramakaken putra – putra cacah sekawan ( 4 ).

     Ingkang punika anak pekenira ingkang nama Rr. Tatjek Drajad Suprihastuti, manira pundhut badhe manira dhaupake dados garwane anak manira kaki Bendara Raden Mas Herjuna Darpita.

      Dene ijab kapanggihe manira angkeh wenten ing dinten setu pahing tanggal 26, utawi 18 wulan taune sampun kasebat ing nginggil wau.

Wasana handadosna sumerep pekenira sakulawarga,

Katiti ing : Besar, wawu, 1905

Hutawi ing : Desember 1973

  • Balasan surat lamaran 1

      Susilantini ( 1998 : 6-7 ) memberikan contoh surat jawaban lamaran dari Ngarsa dalem kanjeng Sultan Hamengku Buwono X kepada calon besan Ali Hasan.

Ingsun ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono X ing ngayogyakarta Hadiningrat

Paring dhawuh marang sira Ali Hasan, ing Jombor Lor, Sinduadi, Sleman.

Marmane, ingsun uwis tampa layang saka sira, ingsun uga wus ngawuningani surasane lan apa kang dadi panuwunira tumrap putraningsun wadon Nini Raden Ajeng Nurmagupita dadi momongan anakira Ery Triawan, iki ingsun keparengake.

Sabanjure bab dhaup lan ketemu wus ingsun tamtokake, besuk ing dina selasa wage, tanggal 7 Rejeb taun Je 1926, utawa surya kaping 21 Desember 1993, manggon ana ing sakjeroning Cepuri kagunganingsun Ngayugyakarta Hadiningrat.

Ing wiwit iki uga kang dadi kersaningsun tumrap anakira Ery Triawan ing mengkone bakal ingsun pundhut jenenge, ingsun paring kalenggahan lan jeneng kanthi sebutan Kanjeng Raden Tumengun ( KRT ) Suryokusumo, kang nyepuhi Para Bupati mantune panjenengan dalem Nata.

Ing wusana ingsun mundhut marang sira tumuli tata-tata lan dijaga aja nganti kusem jenenge wong tuwa.

Katiti tanggal 15 Jumadilakir Taun je 1926 utawa tanggal 30 Nopember 1993.

 Di ambil dari Buku : ( Drs. Suwarna Pringgawidagda, M. Pd. Tata upacara dan wicara, 2006 : 33 )
  • Tuladha serat panglamar 2 ( Sesorah, Sri Hono Murwatono )

    Serat sinartan pamuji raharja saha salam taklim kula pun……. Kekalih, katur panjenenganipun raka mas……….. sekaliyan, ingkang pidalem wonten ing tlatah………

     Saksampunipun kados menika, nuwun wiyosipun sakderengipun kula ngaturaken punapa ingkang dados raosing manah kula, langkung rumiyin kula nyuwun agenging pangaksama.

   Nuwun, awit saking ketaman ing pamothahipun anak kula jaler nama pun………….. anggenipun kayungyun dhateng putra putrid panjenengan nama pun Rara…………….. ingkang saklajengipun dados entering ciptanipun, pramila kula kamipurun ambabaraken karenteging manah kula kekalih dhateng panjenengan sekaliyan.

     Ingkang meniko, kabekta awrating tiyang anak-anak menawi wonten sarjungin penggalih saha sinembadan dening pangayubagyaning para waris. Punapa dene tinakdir dening Gusti Alloh SWT dados jodhonipun, sarta manawi putra panjenengan taksih lamban lan dereng gadhah pacangan, kula suwun dadoso jatu kramaning anak kula pun…………… salami-laminipun.

    Wasana panyuwun kula kekalih ing panjenengan sekaliyan, mugi wonten keparingipun ananggapi sarta animbangi anggen kula sumedya bebesanan.

 Tanggal, …………………….

Salam taklim kula kekalih

 

……………………………..

  •  Tuladah serat wangsulan panglamar 2 ( Sesorah, Sri Hono Murwatono )

   Serat rinoban pudyastuti saha salam taklim kula pun kekalih katur ing ngarsanipun bapak…….. ingkang pidalem ing……

Asslamu’alaikum Wr.Wb.

Nuwun.

   Awiyosanipun, kula sampun nampi paring penjenengan serat katiti mangsan tanggal….. babagan isi sarta suraosipun sadaya sampun kula mangertosi.

    Menggah kepareng panjenengan sekaliyan angempalaken balung pisah, sumedya bebesanan kaliyan kula kekalih kanthi mundhut anak kula estri nama…… panjenengan jatukramakaken kaliyan putra panjengangn bagus….. kula mboten kawratan.

    Mugi Gusti Alloh SWT tansah paring tulus widadaning sedya panjenengan wau, lestantun ing salami-laminipun, dene kawontenanipun anak kula pancen taksih lamban dereng gadhah pacangan,

   Wasana mugi andadosna ing kawuningan saha kula hangaturaken gunging panuwun.

Nuwun

Wassalmau’alaikum Wr. Wb.

DjawaDwipa

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: