RSS

Adicara Midodareni

Tuladha Pranatacara

Adicara Midodareni

Nuwun.

Sahyaning poro rawuh ingkang kinurmatan, kawuryan saking mandrowo risang calon temanten miwah sapengombyong sampun arso prapto ing wismaning pamengku gati, praptaning calon panganten miwah pengombyong ngaturaken pambagyo kawilujengan.

( Gendhing ladrang sri wilujeng ……… )

Naliko samono risang calon penganten kakung miwah pangombyong sampun kepareng satataning lampah, sinengkuyung mring para kadang miwah santono, karsanipun bapak/ibu……… ingkang arso bebesanan kaliyan bapak/ibu…….. Kawuryan saking mandrowo kathiti ngasto saniskaraning ubo rampe srah srahan, manekowarni wujud lan warnaniro,

Wus tinoto lampahing risang calon penganten kakung miwah pangombyong, ingkang wonten ing ngarso nun ninggih tetungguling lampah bapak………

Sapungkurnyo bapak/ibu……. Nganthi risang calon panganten kakung nun ninggih bagus………… lampahiro kadereaken para kadang santono kang sawego jumurung mring karsaning kang arso bebesanan,

Ing driyo baraya agung bapak/ibu……… tansah amuji syukur mring ngarsaning Pangeran awit tindakiro sampun jinangkung mring Gusti Kang Maha Welas lan asih, rahayu widodo lampahnyo saking tlatah……….. Dumugi wonten ing……….. Nenggih ing wismanipun sang pamengku gati bapak/ibu……..

Dupi uningo praptaning calon besan sabregodo, bapak/ibu………miwah kulowargo age age mangayubagyo kanthi ajejawat asto, sarwo sarwi mranani ing galih, esem tansah sinungging ing lathi mratandhani sukaning galih sang pamengku gati, kadi pundi to datan suko …? Calon besan sampun kasdu nganthi sang abagus…….. Calon penganten kakung, rawuhipun calon besan sakulowargo tumuli kaaturaken palenggahan ingkang sampun cumawis.

Naliko samono bapak………kang pinatah dados manggalaning lampah suko sasmito mring para kadang mudho, amrih mratitisaken ing satataning sasono, ngayahi tumapaking adicoro, poro tamu kepareng lenggah ing papan ingkang piniji.

( Gendhing sigeg )

Keparengo kulo ingkang kajibah mratitisaken tata rakiting adicoro, menggah adicoro ing ndalu meniko rinacik mekaten :

Ingkang sepisan pambuko, adicoro ingkang kaping kalih atur pambagyo harjo, saparipurnaning adicoro pambagyo harjo, ngancik titi laksono wedhar tumanggaping gati minongko adicoro ingkang kaping tigo miwah kaping sekawan, kalajengaken lung tinampi srah-srahan minongko adicoro ingkang kaping gangsal, adicoro ingkang kaping enem inggih meniko tilik nitik, kalajengaken kembul bujono minongko titi laksono ingkang kaping pitu.

Titi laksono salajengipun atur pamit saking kulowargo calon besan sarto badhe tinanggap mring pamengku gati, pethiting titi laksono, calon penganten kakung badhe pinaringan busono kancing gelung, wondene kapungkasan kanthi panutup.

Mekaten kolowau menggah adicoro ing ndalu puniko sumonggo adicoro binuko kanthi dedungo, dedungo manut agami lan kapitayanipun piyambak piyambak sumonggo kulo dereaken,

( dedungo )

Matur nuwun, mugi Gusti kang Mahakwoso kerso paring sih nugroho satemah tumapaking karyo saged kalis sambikolo.

Poro tamu ingkang kinurmatan, sawetawis panjenengan lenggah, pramilo kepareng ingkang hamengku gati bapak/ibu…… badhe ngaturaken pambagyoharjo, dene ingkang minongko wakilipun nun ninggih bapak…….dumateng bapak…sumonggo..

Matur nuwun wonten ngarsanipun bapak…….tumuli kalajengaken wedharing gati, saking kulowargo calon besan, dene ingkang kepareng mbabar pangandikan nun ninggih bapak……….. Sasana miwah pandyasworo kulo sumanggaaken.

 Wedharing gati sampun kababar mring panjenenganipun bapak.. …….salajengipun keparengo bapak…….dipun ampingi bapak/ibu……. Nampi sedoyo syarat srah srahan paningset, dipun awiti kanthi ajejawat asto, sumonggo ingkang sepisan pisang sanggan katuraken bapak…………. Dhumateng bapak….pisang sanggan kalajengaken kaaturaken ibu pamengku gati, amrih jangkeping gambar foto miwah video kepareng bapak/ibu……….. Nampi piyambak sedoyo uborampe srah srahan ,,,,sumonggo.

Sampun paripurno, kepareng sedoyo lenggah ing papan piniji, kajawi panjenenganipun  bapak………..minongko wakilipun bapak………….pamengku  gati,

Kanthi dipun ampingi bapak/ibu……… kepareng bapak…….mbabar pangandikan tumanggap wacono mring calon besan, sumonggo.

 Wedhar tumanggaping gati sampung paripurno, awit saking keparengipun ingkang pamengku gati sukaning galih, panjenengan kaaturaken kembul bujono kanthi ladhi pribadhi utawi prasmanan.

Mligi kangge ibu-ibu saking kulowargo calon besan saderengipun kembul bujono kepareng tilik nitik ( niti prekso ) kados pundhi kasaptanipun calon penganten putri wonten ing panthi busono, sumonggo keparengo poro pinisepuh ngrumiyini amrih ingkang mudho mboten jaguh prakewuh, tumuli kepareng kulo badhe mbabar menggah tumuruning wahyu kembar mayang.

( Ibu ibu tilik nitik, tamu dhahar, pranotocoro ngaturaken :

Cariyos  tumuruning kembang mayang )

Wus paripurno kembul bujono, lah mekaten cariyos kembar mayang, pramilo sampun dugi wancinipun kalamun kulowargo calon besan ngersa aken kondur, pramilo dhumateng bapak……….. Kerso’o jengkar saking palenggahan badhe mundut pamit …sumonggo.

 Tumanggaping atur pamitan badhe kasariran bapak……sumonggo.

 Salajengipun kepareng bapak/ibu…….. Jumeneng jajar aben ajeng kaliyan calon penganten kakung, bapak …… badhe paring busono kancing gelung dhumateng dhimas……….. Mekaten to pangandikane lamun kawijil ing lisan :

Bapak : “ Nakmas…….. Maragage tampanono busono kancing gelung iki

             minongko busananiro, lamun siro ngayahi wajib ing dino sesuk…”

C.P Kakung : “ Sendiko bapak……..kulo tampi sarto nyuwun tambahing

              pangestu…”

Dene ingkang ibu……. Badhe ngaturaken angsul angsul ( oleh oleh ) kunjuk calon besan, pramilo sumonggo ibu …….. Ingkang kepareng makili kulowargo besan kepareng nampi.

Kanthi mekaten sampun paripurno adicoro midodareni ing ndalu puniko, kulo sakadang ngayahi kalamun wonten solah bowo miwah muna muni ingkang kirang mranani ing penggalih panjenengan sami poro tamu kulo hamung dedepe nyuwun sih samudro pangaksomo, kulo pribadi minongko pambiworo kalamun  wonten kithaling lathi miwah boso, ceweting ukoro mugi paduko poro tamu kerso paring pangaksomo, ing wasono sugeng kondur, sugeng ndalu.

Nuwun.

Sumber : Buku ” Tata Upacara dan Wicara ” Pengantin gaya Yogyakarata ( Drs. Suwarna Pringgawidagda. M. Pd )

DjawaDwipa

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: