RSS

Adicara Paningset

Tuladha Pranatacara

Adicoro srah srahan & Paningset

Nuwun

Poro pinisepuh, ajisepuh ingkang minulyeng budi, para sesepuh ingkang kinurmatan saha tamu ingkang sutresno, mangga tansah kulo dere’aken muji munjuk syukur ing ngarsaning pangeran, awit sih wilasanipun kulo miwah panjenengan, kepareng kempal manunggal ing wismanipun bapak / ibu ……kinen suko paseksen ngestreni tumapak adicoro srah srahan saha paningset ing wanci meniko.

Lenggah sawetawis, sumuking sariro sampun kasisan, kepareng kulo sakadang nyuwun pangestu nindaaken ingkang dados kersanipun sang pamengku gati, kulo pambiworo keparengo mbabar menggah gatining titi laksono, dene runtut reroncening adicoro rinacik mekaten :

Sepisan pambuko, saparipurnaning pambuko ngancik adicoro ingkang kaping kalih atur pambagyo harjo, tumuli samangke kasumanggaaken dhumateng klrg….

Keluargo bapak/ibu…..calon besan badhe mahyaaken wedharing gati minongko adicoro ingkang ongko tigo, titi laksono ingkang kaping sekawan nun ninggih srah srahan, adicoro gangsal tumanggaping gati saking keluwargo bapak / ibu……….., lamun paripurno anggenipun imbal wacono, kalajengaken ingkang pepacangan badhe ngrasuk kalpiko tumuli kalajengaken kembul bujono minongko adicoro ingkang kaping enem.

Saparipurnanipun kembul bujono, adicoro ingkang kaping pitu miwah wolu atur soho tumanggaping pamitan, lan adicoro kapungkasan kanthi panutup.

Mekaten menggah reroncening titi laksono ing wanci meniko, sumonggo tumapak gatining laksono ingkang sepisan nun ninggih pambuko.

Sumonggo kulo dereaken minongko pujo ndedungo mring ngarsaning pangeran, mrih tumapaking adicoro wiwit purwo madyo wusono lumampah kanthi rancag nir wikoro nir ing sambekolo, kanthi patrap ingkang sampurno ndedungo sumonggo kulo dereaken……..( Ndedungo )

Matur nuwun, mugi Gusti kang Maha Welas angijabahi sedyanipun ingkang arso bebesanan… Amin.

Tumuli ngancik adicoro ingkang kaping dwi, sampun sawetawis panjenengan lenggah, pramilo kepareng ingkang hamengku gati badhe ngaturaken pambagyoharjo, atur pambagyo harjo lumantar panjenenganipun bapak……….dhumateng bapak/ibu…….kepareng jumeneng ngampingi bapak ….. sumonggo. ( Atur pambagyo )

Mekaten kolowau menggah atur pambagyoharjo dening bapak …… ngaturaken gunging panuwun dhumateng bapak…….. Ingkang sampun sumulih sariro bapak / ibu……….

Adicoro ingkang kaping tri, nenggih wedharing gati saking kulowargo calon besan, pramilo dhumateng bapak………………minongko tetungguling lampah, kepareng jengkar saking palenggahan tumuju papan sasana pandyaworo,

Dene bapak / ibu………….calon besan mugi kepareng ngampingi bapak……sumonggo. ( Wedharing gati )

Kepareng taksih jumeneng ing papan piniji panjenenganipun bapak,………..saha bapak/ibu…………poro kadang kaneman ingkang ngasto paningset sarto srah srahan kepareng jumeneng saperangan, ingkang ngasto pisang sanggan, kemasan, sarto arto, monggo jumeneng ing wingkingipun bapak/ibu………..salajengipun bapak/ibu………..kepareng jumeneng saking palenggahan, aben ajeng kaliyan bapak/ibu…………..tumuli bapak………minongko wakilipun bapak/ibu……….kepareng ngaturaken uborampe paningset sarto srah srahan dhumateng bapak………….ingkang sumulih sariro bapak/ibu…………

Salajengipun amrih jangkeping gambar foto miwah video kepareng ingkang badhe bebesanan piyambak ingkang badhe lung tinampen………

Wus tinampi sedoyo uborampe paningset sarto srah srahan dening bapak/ibu…sedoyo kepareng lenggah ing sasanan sakawit, tumuli bapak/ibu……..badhe ngaturaken tanggap wacono tumanggaping gati mring pangandikan bapak………..dhene ingkang sumulih sariro sinambeting rogo inggih bapak………sumonggo. ( Tumanggaping gati )

Saniskaraning wacono sampun wineco poro poro ingkang nawung kridho, kekalihnyo sampun bangkit angentasi karyo, tan wonten karsaning sedyo poro poro ingkang arso bebesanan ingkang katliwer, salajengipun katindaaken ngrasuk kalpiko pepacangan, pramilo dhumateng nimas………… kaliyan dimas…….. Kepareng jumeneng aben ajeng, dipun ampingi rama saha ibunipun, kalpiko ka agem ing nyari manis asto kering, kepareng ingkang ibu piyambak ingkang ngagem aken, meniko dados pratondho tresno tiyang sepuh dhumateng ingkang pepacangan. ( Ngrasuk kalpiko )

Menawi sampun paripurno, ingkang pepacangan saged kalenggahaken jajar, ingkang kakung lenggah wonten ing sisih kiwanipun ingkang putri.

Para tamu ingkang kinurmatan, awit saking keparengipun ingkang hamengku gati bapak/ibu…….. Para tamu kasugoto kanthi kembul bujono ladi pribadi utawi prasmanan, para kadang kulo poro pramu bujono sampun sawego ngladosi panjenengan, sugeng kembul bujono sarto midanget aken lelangen ungeling gendhing saking pito sworo. Sumongggo.

( Kembul bujono )

Wus paripurno anggeniro samyo kembul bujono, kepareng kulowargo calon besan badhe mundut pamit, pramilo dhumateng bapak……… sumonggo mbabar atur pangandikan pamit braya agung bapak/ibu…………. Sumonggo

( Atur pamitan )

Tumanggaping atur pamit badhe kasariro dening bapak………minongko badaling kondho bapak / ibu…………… sumonggo.

Salajengipun kepareng ugi bapa / ibu………… ngaturaken oleh oleh ( angsul – angsul ) kunjuk calon besan lumantar bapak………. Kerso nampi kaliyan jengkar saking palenggahan kondur.

Kanthi mekaten sampun paripurno adicoro meniko, sakondur panjenengan ngaturaken sugeng kondur, mugi rahayu kang samyo pinanggih, kulo ingkang minongko pambiworo lamun wonten kalepatan, subosito miwah kithaling lathi tuwin boso, kulo nyuwun pangaksomo.

Nuwun .

Sumber : Buku ” Tata Upacara dan Wircara ” Pengantin gaya Yogyakarata ( Drs. Suwarna Pringgawidagda, M. Pd )

DjawaDwipa

Iklan
 

4 responses to “Adicara Paningset

 1. panji sugiyono

  Agustus 22, 2017 at 1:16 am

  Sangat senang & mendukung utk dikembangkan adicoro adat lainnya misal : Siraman.tebus mayang.bubakan dll.

   
  • Ki Demang

   Agustus 22, 2017 at 1:54 am

   Njeh .. matur nuwun.. terima kasih sudah berkenan mampir … semoga kita tetep bisa menjaga keindahan ranah budaya .. sebagai kekayaan bangsa … terima kasih kangmas Panji Sugiyono .. sukses kangge panjenengan sak Keluarga..

    
 2. siti munafiah

  Agustus 25, 2014 at 11:31 am

  basa jawi punika saget nuntun sedanten tiyang ingkang purun nyinaoni

   
  • Ki Demang

   Agustus 22, 2017 at 1:57 am

   Paugeran Tindak Lampah … saget nuntun kautaman Gesang .. matur nuwun diajeng Siti Munafiah… sampun kerso Pinarak … nyuwun berkah pangestu panjenengan sedaya…mugi kita waget nguri-uri kabudayan kang sak nyata adi lan luhung ..

    

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: