RSS

Adicara Paningset

Tuladha Wicara pranata adicara Srah-srahan & Paningset

 Nuwun

Para pinisepuh, ajisepuh ingkang minulyeng budi, para sesepuh ingkang kinurmatan, saha tamu ingkang sutrsna, mangga tansah kula dherekaken muji munjuk syukur ing ngarsaning Pangeran awit sih wilasanipun kula miwah panjenengan kepareng kempal manunggal ing wismanipun bapak-ibu…. Kinen suka paseksen ngestreni tumapaking adicara srah-srahan saha paningset ing wanci menika.

Lengga sakwetawis, sumuking  sarira sampun kasisan, keparenga kula sakadang nyuwun pangestu inidakaken ingkang dados karsanipun sang pamengku gati, kula pambiwara keparenga mbabar menggah gatining tit laksana, denen runtut reroncening adicara rinacik mekaten :

Sepisan Pambuka, saparipurnanipun pambuka, ngancik adicara ingkang kaping kalih Atur Pambagyaharja, tumuli samangke kasumanggakaken dhumateng kulawarga bapak-ibu……calon besan badhe mahyakaken wedharing gati, minangka adicara ingkang kaping tiga, titilaksana ingkang kaping sekawan, srah-srahan. Adicara ingkang kaping gangsal Tumanggaping gati saking kulawarga bapak-ibu………. Lamun sampun paripurna anggenipun imbal wacana, kalajengaken ingkang pepacangan badhe ngrasuk kalpika, tumuli kalajengaken kembul bujana minangka adicara ingkang kaping enem, saparipurnanipun kembul bujana, adicara ingkang kaping pitu miwah wolu atur saha tumanggaping pamitan, adicara kapungkasan kanthi panutup.

Mekaten menggah reroncening titi laksana ing wanci menika. Sumangga tumapak gatining laksana ingkang sepisan nun inggih pambuka, minangka pambukaning adicara, sumangga kula dherekaken manengku puja ndedonga mring ngarsaning pangeran mrih tumapaking adicara wiwit purwa, madya wusana lumampah kanthi rancag nik wikara nir ing sambekala, kanthi patrap ingkang sampurna ndedonga sumangga kula dherekaken…

====( Ndedonga )====

Matur nuwun mugi Gusti kang Mahakwasa angijabahi sedyanipun ingkang arsa bebesanan, Amin…

Tumuli ngancik adicara ingkang kaping dwi, sampun sawetawis panjenengan lenggah, pramila kepareng ingkang hamengku gati badhe ngaturaken pambagyaharja, atur pambagyaharja lumantar panjenenganipun bapak……. Dhumateng bapak…… sumangga..dene bapak-ibu..( pamengku hajat ) kepareng jumeneng ngampingi bapak….  ….

====( Pambagyaharja )====

Mekaten kalawau menggah atur pambagyaharja dening bapak………… ngaturaken gunging panuwun dhumateng bapak.. ingkang sampun sumulih sarira bapak-ibu……

Adicara ingkang kaping tri, nenggih wedharing gati saking kulawarga calon bsan, pramila dhumateng bapak…..minangka tetungguling lampah kepareng jengkar saking palenggahan tumuju papan sasana pandayawara, denen bapak-ibu….. ( calon besan ) mugi kepareng ngampingi bapak……  sumangga.

====( Wedharing gati )====

Kepareng taksih jumeneng ing papan piniji panjenenganipun bapak….. saha bapak-ibu……… para kadang kaneman ingkang ngasta paningset sarta srah-srahan kepareng jumeneng saperangan, ingkang ngasta pisang sanggan, kemasan, sarta arta, mangga kasuwun jumeneng ing wingkingipun bapak-ibu…… salajengipun, bapak-ibu ( pamengku gati )……… kepareng jumeneng saking palenggahan aben ajeng kaliyan bapak-ibu ( calon besan )……..tumuli bapak….minangka wakilipun bapak-ibu… kepareng ngaturaken ubarampe paningset sarta srah-srahan dhumateng bapak…. Ingkang sumulih sarira bapak-ibu………., salajengipun, amrih jangkeping gambar foto miwah video kepareng ingkang badhe bebesanan piyambak ingkang badhe lung tinampen.

====( Ngaturaken paningset lan srah-srahan )====

Wus tinampi sedaya ubarampe paningset sarta srah-srahan dening bapak-ibu…… sedaya kepareng lenggah ing sasana sakawit, tumuli bapak-ibu…….. badhe ngaturaken tanggap wacana, tumanggaping mring pangandikanipun bapak…… dene ingkang sumulih sarira sinambeting raga inggih bapak…………. Sumangga.

====( Tumanggaping Gati )====

Saniskaraning wacana sampun wineca para-para ingkang nawung kridha, kekalihnya sampun bangkit ngentasi karya, tan wenten karsaning sdya para-para ingkang arsa bebesanan ingkang katliwer, salajengipun, katindakaken ngrasuk kalpika pepacangan, pramila dhumateng Nimas……….. kaliyan Dhimas………… jumeneng aben ajeng, dipun ampingi rama saha ibunipun, kalpika kaagem ing nyari manis asta kering, kepareng ingkang ibu piyambak ingkang ngagemaken, menika dados tandha tresna tiyang sepuh dhumateng ingkang pepacangan.

====( Ngrasuk Kalpika )====

Menawi sampun paripurna, ingkang pepacangan saged kalenggahaken jajar, ingkang kakung lenggah wonten ing sisih kiwanipun ingkang putri.

Para tamu ingkang kinurmatan, awit saking keparengipun ingkang hamengku gati bapak-ibu………… para tamu kasugata kanthi kembul bujana ladi pribadi utawi prasmanan, para kadang kula pramu bujana sampung sawega ngladosi panjenengan, sugeng kembul bujana sarta midhangetaken lelangen ungeling gendhing saking pita swara, sumangga.

====( Kembul Bujana )====

Wus paripurna anggenira samya kembul bujana, kepareng kulawarga calon besan badhe mundhut pamit, pramila dhumateng bapak…….. sumangga mbabar atur pangandikan pamit braya agung bapak-ibu……….. . sumangga.

====( Atur Pamit )====

Tumanggaping atur pamit badhe kasariran dening bapak…. Minangka badaling kandha bapak-ibu……. Sumangga.

====( Atur sugeng kondur )====

Salajengipun kepareng ugi bapak-ibu……….. ngaturaken oleh-oleh ( angsul-angsul ) konjuk calon besan lumantar bapak…….. kersaa nampi kaliyan jengkar saking palenggahan kondur.

Kanthi mekaten sampun purna adicara meniko, sakondur panjenengan ngaturaken sugeng kondur, mugi rahayu kang samya pinanggih, kula ingkang minangka pambiwara lamun wonten kalepatan subasita miwah kithaling basa, kula nyuwun pangaksama.

Nuwun.

DjawaDwipa

Iklan
 

2 responses to “Adicara Paningset

 1. purnadi

  Juli 3, 2013 at 1:59 pm

  sae sanget dipun uri-uri

   
 2. Zirman Senior

  Januari 24, 2013 at 1:06 pm

  Bahasa apa ini ?

   

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: