RSS

Pawiwahan 2

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu ‘alaikum Wr. Wb,

Alkhamdulillahirobbil ‘Alamin, Assholatu wassalamu ‘ala Rosulillahi Ajma’in, Ashadu Anla ilaha Illalloh Wa Ash-hadu anal Muhammadarrasululloh, Wa Qola Rosulullohi SAW, Annikahu ‘an Sunnati Famarrokiba ‘an sunnati falaisa minni..Amama ba’du.

 Rumentahing puja hastawa saking Ngarsa Dalem Alloh SWT ingkang Maha Asih, mugi tansah kasijwa kasarira dening pangenenganipun para rawuh kakung sumawana putri ingkang dhahat kinurmatan.

Nuwun.
Dhumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundhi.

Para pangemban pangembating praja satriyaning negari minangka pandam pandoming para kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan. Para sarjana, para sujana sujananing budi ingkang sampun wenang hanampi wahyuning kasutapan ingkang satuhu bagya mulya, nun inggih brayat ageng baraya wira wiyata, baraya wira tamtama, para puma karya labet praja ingkang mahambeg luhuring darma. Para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun keblating panembah ingkang satuhu luhuring budi.

Panjenenganipun para satya wredha, carana madya, para tamu kakung sumawana putri ingkang pantes nampi pakurmatan satuhu pantes lamunta sinudarsana.

Mradapa awit saking keparengipun ingkang hamengku gati sagotrah, kula ingkang kapitedhan sinaraya hambuka wiwaraning suka  pinangka jejering pambiwara, keparenga hangaturaken urut reroncening tata upacara ingkang sampun rinakit, rinancang dening para kulawangsa ingkang tartamtu kewala kaeneraken wonten ing pawiwahan prasaja ing hari kalenggahan punika, nun inggih panjenenganipun  Bp …………. ( Ingkang hamengku gati ) netebi darmaning asepuh hangrakit sekar cepaka mulya, miwaha siwi mahargya suta. Kanthi raos panalangsa ingkang hamengku karsa nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang appearing gesang, miwah nyuwun donga pangestunipun para lenggah, mugi kaleksananing sedya ing hari kalenggahan punika purwa madya wasana tansah pinaringan rahayu wilujeng tebih ing sambekala.

Para rawuh saha para lenggah, sampun dumugi wahyaning mangsa kala binukaning tata upacara. Nun inggih Bp…….. ( Pamengku gati ) sekaliyan garwa, ing ri kalenggahan menika ngawontenaken pahargyan prasaja, kinarya mawantu-wantu nyuwun pandonga saha pangestu para rawuh kakung sumawana putri anggenipun Bp…….. ( Pamengku gati ) sekaliyan hanetepi dharmaning sepuh hangrakit sekar cepaka mulya hamiwaha putra mahargya siwi, tetepa winengku ing suka basuki.

Caos uninga katur dhumateng para lenggah, bilih titi laksana ijab qabul putra pinanganten, nun inggih Rara Ayu ………………. Putra putrinipun Bp…….., ingkang kadhaupaken kaliyan Bagus …………… putra kakungipun Bp……. ingkang lenggah wonten ing …….. (alamat tempat tinggal Bapa B), sampun kaleksanan kanthi wilujeng nir ing rubeda, duk nalika dinteng ……. wanci tabuh….. mapan ing ……………… (KUA atau rumah).

Para tamu kakung sumawana putri, wondene menggah reroncening tata adicara ingkang sampun rinancang rinacik rinumpaka dening para kulawangsa nun inggih :

 • Binuka kanthi sowaning putra temanten sarimbit saking sasana busana, kepareng marak sowan lenggah wonten ing sasana rinengga, ingkang badhe kaleksanaaken kanthi tata upacara adat ingkang lumampah ing kukuban Pedukuhan Sanga, Karang ing mriki.
 • Purnaning tata upacara sowanipun pinanganten, badhe kasambet Waosan Kalamullah ingkang sampun kaserat ing Pustaka Suci Al-Qur’anul Karim.
 • Atur pambagya yuwana saking ingkang hamengku karsa tumunten badhe kaleksanan minangka titi laksana adicara ingkang angka tiga.
 • Ndungkap titi laksana tataran angka sekawan, lir gumanti pasrah saha panampining putra temanten dening para tetuwangga ingkang piniji.
 • Kasambet adicara ingkang angka gangsal, nun inggih Sabdatama, ingkang samangke badhe kasuwunaken wursita aji saking panjenenganipun Bp…….. mligi kaparingaken dhateng putra penganten.
 • Wondene minangka pratandha paripurnaning pahargyan prasaja ing mangke hambok bilih badhe kapungkasi sak sampunipun wonten pratandha saking kulawarga minangka paran para.

 Para rawuh kakung sumawana putri ingkang tansah kinurmatan, makaten menggah urut reroncening tata upacara pahargyan prasaja ing ri kalenggahan punika. Mila awit saking punika mugi wontena suka lilaning panggalih kasuwun para rawuh tansah lelenggahan kanthi mardu mardikaning panggalih sarwi paring puja hastawa puji hastuti saengga paripurnaning pahargyan prasaja ing hari kalenggahan punika.

 Para rawuh saha para lenggah, jumbuh kalian urut reroncening tata upacara ingkang ugi karana sampun paripurna risang pinanganten sarimbit anggenya hangadi salira mulas wadana, keparenging sedya sri atmaja temanten kekalih badhe hamarak sowan wonten ngarsa panjenengan sadaya lenggah wonten ing sasana rinengga. Wondene jengkaring temanten sarimbit saking sasana busana kakanthi panjenenganipun Ibu …….  ingkang sampun samekta ing gati, murih rahayuning sedya kasumanggakaken dhumateng para – para ingkang piniji.

Jengkaring temanten sarimbit saking sasana busana binarung ungeling gendhing ingkang sampun cinandhi ing pita swara dening kadang kawula panata pita swara, dhumateng para – para ingkang piniji hambok bilih sampun samapta ing gati murih rahayuning sedya, kasumanggakaken.

 Tuladha Panyandra Lampahing upacara adat temanten :

 • Janturan upacara jumenengan pengantin putri
 • Panyandra medaling pengantin kakung
 • Panyandra panggih temanten
 • Panyandra sawat gantalan, wiji dadi, singep sindur
 • Panyandra kacar-kucur, dhahar gembul, ngunjuk toya wening
 • Panyandra bubak kawah
 • Panyandra plangkahan/langkahan
 • Panyandra tumplak punjen
 • Panyandra metuk besan
 • Panyandra sungkeman

******( Upacar Adat )*******

 Para tamu kakung sumawana putri ingkang minulya, paripurna lampahing tata upacara sowaning risang penanganten, katitik putra kekalih sampun lenggah jajar kanthi kawistara suka rena kaampingi kekalih Bapa saha Ibunipun ing sasana rinengga. Suasana menika mracihnani bilih  laksitaning adicara sampun tinarbuka. Anamung murih lampahing adicara ing titi wanci menika wiwit purwa, madya dumugi wasananing pepanggihan tansah winantu ing karaharjan nir ing sambekala, eba saenipun ing ri kalenggahan punika kita tansah dhedhepe wonten Ngrasanipun Gusti Allah SWT kanthi sareng-sareng ngunjukkaken pandonga. Ingkeng menika, sumangga kita ndedonga kanthi nenuwun lan nyeyuwun wonten ngarsanipun Gusti Allah SWT karana maos lafal Basmallah, kula dherekaken.

……..Bismillaahirrahmaanirrahiim……

 Ndungkap adicara ingkang angka kalih, nun inggih Waosan Kalamullah, ingkang badhe kasarirani denening sedherek …………………… Anamung keparenga sak derengipun, kasuwun dhumateng sagung para lenggah mugi kepareng hamidhangetaken saha ngraosaken dumugi lebeting manah suraosing Kalam Ilahi minangka pandam saha pandom tumrap ummat manungsa, kanthi kesdu munggel pangandikan sawetawis. Sak dereng lan sak sampunipun kaaturaken agunging panuwun. Para lenggah kakung sumawana putri, adicara ingkang angka kalih nun inggih Waosan Kalam Ilahi kasumanggaaken dhumateng sedherek ……………. Sumangga.

 ******( Waosan Kalam Illahi / Ayat Suci Al-Qur’an )******

 Paripurna waosan Kalam Ilahi, ingkang saestu ndadosaken tentreming manah kula lan panjenengan sedaya, sahengga hanambah ayom lan ayeming suwasana prahargyan prasaja ing ri kalenggahan punika.

Para rawuh ingkang tansah sinuba ing pakurmatan, tumapak titi laksana adicara ingkang angka tiga, atur pambagyaharja saking panjenenganipun Bp …… ( Pamengku gati )  sekaliyan ingkang hamengku gati. Anamung, awit keparengipun Bp……( Pamengku gati ) sekaliyan, atur pambagyaharja kasuwunaken dhateng sulih sariranipun, nun inggih Bp……….. Dhumateng Bp………..kula sumanggaaken, saha mugi kepareng Bp………( pamengku gati )  sekaliyan, kasuwun lengser sawetawis saking palenggahan, saperlu jumeneng hanjjajari Bp……….. Sumangga.

 ******( Atur Pambagyaharja )******

 Sampun cetha lan terwaca atur pambagyaharja saking Bapa A sekaliyan ingkang lumantar Bp………… Ingkang menika, minangkani kepareng saha panuwunipun Bp……. ( Pamengku gati )  sekaliyan, titi laksitaning adicara badhe kasigeg sawetawis. Tumunten para putra badhe sowan hangaturaken boja krami katur dhumateng sagung para lenggah. Awit saking menika, kasuwun dhumateng para tamu kakung sumawana putri ingkang sampun kaaturan unjukan sarta lampiran, kasuwun tumunten hanyekecaaken ngunjuk saha ndhahar kanthi merdu merdikaning penggalih.

****** ( Wirungan Sakwetawis Menawi wonten hiburan saged pun isi hiburan )******

Tumapak ing titilaksana adicara ingkang angka sekawan, kasuwun paringipun tanggap sabda saking panjenenganipun Bp……… ( Besan ) sekaliyan ingkang badhe dipunsalirani dening panjenenganipun Bp……… minangka talanging pangandika Bp……. ( Besan ) sekaliyan. Dhumateng panjenenganipun Bp…….. kula sumanggaaken, saha kasuwun keparenga Bp …….. ( Besan ) sekaliyan garwa angampingi jumenengipun Bp……. sadangunipun paring tanggap sabda. Sumangga.

 ******( Wedaring gati atur Pamasrah )******

 Saestu wijang wijiling pangandika panjenenganipun Bp…….. minangka talanging basa Bp…….. ( Besan ) sekaliyan, gya tinampi panjenenganipun Bp………..  minangka sulih sarira panjenenganipun Bp …. ( Pamengku gati ) sekaliyan. Ing wasana wekdal kasumanggakaken.

 ******( Tumanggaping gati atur panampi )******

 Para pinisepuh saha para lenggah ingkang kinurmatan. Ndungkap adicara ingkang angka gangsal, paringipun wursitawara ingkang mirunggan kaparingaken dhateng putra pinanganten sarimbit lumeberipun dhumateng para lenggah. Sabdatama saha wursita aji kasuwunaken dhumateng panjenenganipun Bp …………. Wusana, wekdal sacekapipun kula aturaken. Sumangga.

 ******( Sabda Tama / Ular-ular )******

 Awit namining sedaya keluarga, ngaturaken agunging panuwun dhumateng Bp………. ingkang sampun paring sabdatama dhumateng rising pinanganten sarimbit. Ing pangajab, sadaya pangandika sageta tinuladha dening putra pinanganten, sehengga putra kekalih anggennya gesang bebrayan tansaha manggih bagya mulya samenika dumugi sak lami-laminipun. Amin.

Para tamu kakung sumawana putri ingkang satuhu kinurmatan. Purnaning adicara sabdatama, tumunten wekdal badhe kasigeg lan kasumeneaken sawetawis, kinarya kangge paring wekdal dhumateng para putra ingkang badhe hangaturaken pasugatan saklajengipun katur para lenggah.

Wekdal sumene menika badhe kula aturaken dhumateng Group campursari/Organ Tunggal/sholawat  ( Yang mengisi acara hiburan ) ………..kangge gregengaken suwasana kanthi ungeling lelagon saking ……………… ( Pengisi Acara Hiburan )

Dhumateng para lenggah, mugi kasekecakna angacarani ngunjuk saha dhahar sinambi midhangetaken pasugatan sekar-sekar saking kadang kawula …………… ( Group Hiburan )…..Sumangga.

 ******( Istirohat kaping kalih )******

 Wahyaning mangsakala wus ndungkap paripurnaning adicara, jumbuh kaliyan urut reroncening adicara: purwa, madya, wasana sampun kalampahan kaleksanakaken dening para kulawangsa, kanthi wilujeng kalis ing rubeda nir ing sambekala. Ingkang menika, minangka pratandha paripurnaning adicara, sumangga sareng-sareng kula dherekaken ngaturaken puja-puji syukur dhateng Gusti Ingkang Murbeng Dumados, inggih awit sedaya kamirahanipun sampun paring rahmat sahengga pahargyan prasaja menika tansah winantu karaharjan.

Minangka pratandha syukur, sumangga sareng-sareng maos lafal Hamdallah, kula dherekaken. …. Alhamdulillahirabbil’aalamiin.

Salajengipun kasuwun panjenenganipun Ibu Juru rias saha para ingkang piniji, keparenga hanjengkaraken putra temanten sarimbit saha Bapa ibu kekalihipun tumuju wiwaraning wisma pawiwahan, saperlu hanguntapaken konduring para tamu saha nyuwun tambahing berkah pangestu. Kanthi mekaten pratandha pawiwahan prasaja ing hari kalenggahan punika sampun paripurna, sinartan sesanti jaya2 wijayanti, mugi rahayuha ingkang samya ginayuh. Jengkaring putra temanten sarimbit binarung ungeling Ladrang Gleyong laras pelog pathet nem.

Paripurnaning pahargyan prasaja ing ri  kalenggahan punika, lumantar pangendhaliwara sepisan malih panjenenganipun Bp……….. ( Pamengku gati ) sekaliyan ngaturaken gunging panuwun saha hambok bilih anggenipun hanampi menggah rawuh panjenengan sami, wonten kuciwaning bojakrami, wonten aruh ingkang kirang waruh, wonten lungguh ingkang kirang mungguh tuwin wonten suguh ingkang kirang lawuh,  mawantu-wantu ingkang hamengku gati nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami. Lan lumantar kawula ugi, panjenenganipun risan juru paes putra temanten ibu juru rias nun ninggih ibu……….. saking keluarga ageng…………… ( Nama salon/Sanggar rias ), ugi sedoyo kru ingkang samya ngayahi jejibahan wonten ing mriki papan, juru pita swara, juru dokumentasi foto miwah video lan sedaya wadya balanipun sabregada, kepareng matur wonten ngarso Bp………… ( pamengku gati ) hangaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit saking sampun mitadosaken dhumateng panjenenganipun anggenipun paring pepaes putra temanten lan papan pahargyan tuwin samudayanipun, lan mestinipun kathah kekirangan wonten ing babagan punapa kemawon, pramila lumantar kawula panjenenganipun ibu…….. ( juru rias ) saha sedaya para-para ingkang samya hangayahi karyo minongko jangkeping adicara pawiwahan meniko, samudayanipun nyuwun lumunturing sih samudra pangaksama.

Mliginipun tumprap jasad kawula pranata adicara, mestinipun katah anggen kawula matur klenta klentu, saru siku temah tan bangkit andamel renaming penggalih paduka para tamu,  miwah kiranging subasita ingkang singular ing reh tata krama, jenang sela wader pari sesonderan, apuranta menawi lepat atur kawula.

Ing wusana ngaturaken sugeng kondur, sugeng pepanggihan malih wonten ing papan ingkang langkung prayogi..

Nuwun…nuwun…nuwun..

Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah..

Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu.

DjawaDwipa

Iklan
 

One response to “Pawiwahan 2

 1. tiosu wijaya

  April 9, 2015 at 9:31 am

  matur nuwun bapa, kula nyuwun ijin badhe ngundhuh materi punika. maturnuwun.

   

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: