RSS

Pawiwahan Jangkep

 • Pranatacara Pambuka

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Nuwun

Para tamu kakung putri, ingkang kinurmatan pambyawara hangaturaken pambagya sugeng rawuh, mugi kepareng  hamrayogekaken lelenggahan ngantos titi purnaning pawiwahan dinten punika

Para tamu kakung putri…

Sakderengipun tatacara pawiwahan kawiwitan, pambyawara kepareng hangaturaken rerantaman adicara pawiwahan ingkang badhe linampahan ing dinten punika…

…………………..

( Pambyawara maos rerantaman adicara ingkang baku kemawon )

Mekaten rerantamaning adicara pawiwahan ing dinten punika, wasana mugi keparengan hamrayogekaken lenggah sinambi hamidhangetaken larasing pradangga angayu-ayu..

Nuwun.

 • Ngacarani lenggahipun Pengantin putri

Kula nuwun, para tamu kakung putri..

Penganten putri sampun purna ngadi busana, karigenaaken dening ibu…………. Kakanthi ibu…….. lan ibu……… kadherekaken sawetawis para, penganten putri tumunten badhe miyos lenggah ing palenggahan penganten, miyosing penganten karengga ketawang puspawaran, kanthi laras slendro pathet manyura, sumangga,

 • Ngacarani rawuhipun pengantin kakung

Nuwun para tamu kakung putri, penganten kakung sapendherek sampun kepareng rawuh, rawuhipun penganten kabiwadha lancaran kebogiro pelog pathet barang, sumangga.

 • Ngacarani mlebetipun penganten dhateng pasamuwan

Para tamu kakung putri, pengantin kakung sapendherekipun sampun tata rakit ing wiwaraning pasamuwan, ingkang punika paraga ingkang kajibah sumangga tumunten keparenga hangacarani rawuhipun penganten ing pasamuwan, tindakipun penganten kabiwadha ungeling ladrang wilujeng bedhayan, laras pelog pathet barang, sumangga.

 • Ngacarani pasrahan pengantin kakung

Bapak………….. ( ingkang badhe masrahaken ), sampun samapta ing karya, samanten ugi bapak……… ( ingkang badhe nampi ), bapak…….. ( keluarga ingkang mengku damel ), sarta Bapak………… ( Calon nganthi pengantin ) sampun siyaga tumanggaping damel, awit saking punika wanci kaaturaken ing ngarsanipun bapak………….. ( ingkang masrahaken )……… sumangga.

 • Ngacarani panampining pasrah

Sampun purna paring pangandikan bapak……………. Hamasrahaken pengantin kakung, pasrahing pengantin tumunten badhe katampi dening bapak……………… ( ingkang mengku damel ).. lumantar panjenenganipun bapak…………….. ( ingkang hamakili nampin ) ………wanci kaaturaken sumangga.

 • Ngacarani adicara tumapaking adicara Ijab-Qobul

Para tamu kakung putri, adicara pasrah panampining calon pengantin sampun kaleksanan kanthi prayogi, manut adicara ingkang sampun karantam, tumunten katindaaken adicara ijab-qobul, kanthi trengginas trampil paraga sampun kepareng anyamaptaaken papan sarta pirantosing ijab, ingkang punika keparengan penganten kekalih samiya mapan lenggah ing palenggahan ijab-qobul.

Samukawis sampun samapta, salajengipun wanci kaaturaken ing ngarsanipun bapak penghulu. Sumangga.

 • Ngacarani adicara panggih

Para tamu kakung putri, tumunten badhe katindakaken adicara panggihing penganten , para ingkang tinanggenah keparenga nyawisaken pirantos sacekapipun, panggihing penganten karigenakaken dening ibu…… ……… awit saking punika ibu……………. Keparenga nganti pengantin putrid tumuju dhateng papaning panggih para tamu kasuwun paringipun puji pangestu dhumateng penganten kekalih, panggihing penganten kabiwadha ungeling gendhing monggang kalajengaken ketawang larasmaya pelog barang. Sumangga.

 • Ngacarani adicara kacar-kucur

Para tamu kakung putri, adicara panggihing pengantin sampun tumakap kanthi prayogi, wilujeng nir ing sangsaya, salajengipun kunjuk ngarsanipun ibu……………. Keparenga nglajengaken adicara kacar-kucur tanpa kaya tuwin adicara adat saperlunipun…sumangga.

 • Ngacarani rawuhipun tamu besan

Kula nuwun para tamu, wit saking notoling manah kepengin paring pangestu dhateng penganten kekalih sarta raket rumaketing bebesanan bapak ibu………….. ( besan ) kepareng rawuh ing pasamuwan punika ingkang tinanggenah keparenga hangacarani rawuhipun tamu besan, mrih renggeping swasana, rawuhipun besan kinurmatan ladrang tirta kencana, laras pelog nem. Sumangga.

 • Ngacarani adicara sungkem

Kula nuwun

Mestuti dhawuhing Hyang Maha Nasa, rarya pan kedah bekti mring yayah-rena, mila penganten kekalih tumunten daya-daya badhe atur bekti dhateng ibu punapa dene rama, ingkang punika keparenga bapak lan ibu……………. ( ingkang mengku damel ) sarat bapak lan ibu……….. ( besan ) keparenga samapta hanampi bektining putra, adicara pangabekten karigenaaken dening ibu……. Kinurmatan lelangen pradangga ladrang mugi rahayu slendro manyura…sumangga.

 • Ngacarani adicara atur pambagya

Para tamu kakung putri ingkang tansah kinurmatan, sawetawis pengantin kekalih lenggah anampi sih arupi puji pangestu saking para tamu, keparenga bapak……….lan…………….hangaturaken pambagya wilujeng ing ngarsanipun para tamu kakung putri,

Kadayan saking raos suka marwata suta angebeki manahipun bapak…………… ( ingkang hamengku gati ) ingkang mboten kuwawi matur ing ngarsa panjenengan sedaya , mila nyuwun gungan dhumateng bapak………….. keparenga hanyarirani ngaturaken pambagyaharja wilujeng, minangka sesulihipun, mugi kepareng anjajari bapak………………… panjenenganipun bapak………….. lan bapak……………. Sumangga.nuwun.

 • Ngacarani adicara kirab 1

Para tamu kakung putri,

Pengantin kekalih karoban ing sih, kirang timbang sakinten pengantin dereng meminta memalatsih dhateng para wredha-mudha, mitra dasih, ingkang punika mugi keparengan penganten kekalih senajan namun sacelretan sowan ing ngarsa panjenenganipun para tamu ingkang sampun kepareng anyngkuyung raosing suka rena bagya lan mulya, kiraping pengantin kapratitisaken dening ibu……………. Wondene ingkang badhe hanyarirani anucuking lampah nuwun inggih bapak……………….. ( salajengipun kasebatna urutan paraganing kirap ), para tamu kakung putri, mrih regu renggeping swasana, rawuhipun adimukaning lampahing kirab, binarung rerepen dhandhanggula pelog / slendro pathet……….. sumangga.

Lampahing kirab katingal regeng aregu, tinon saking katebihan lir pendah narendra tedhak cangkrama, ( janturan kirap, saget kawaos wonten ing perangan panyandra subamanggala lan janturan kirab 1 )

 • Ngacarani kirab angka 2

Para tamu kakung putri, mahambeg sadu ing budi, nglangut raos kalaning nyaranti, wondene kang den sranti panggah tan mangga keksi, pengantin kekalih sampun purna santun ageman, mila lajeng tumunten wangsul sowan ing ngarsa panjenengan sadaya, rakiting kirap karacik kados kirap kapisan, suka rena gumbira mulya wibawa ngebegi raosing pengantin kekalih, dene samarga-samarga anggung suba-suba.

 • Ngacarani adicara paring wursitawara

Para tamu kakung putri..

Penganten kekalih sampun sowan ing ngarsa, clereting netra kawistara, agung nggenya angantu-antu paring panjenengan puji pangastuti, widadaning lampah, tulusing parasdya, anggenya mangun brayat winisudha sinengkakaken int tataran wredha, werdhine pan kedah mandireng priyangga, meih antuka kalidamar, pandham margining agesang bebrayan, mila kasuwun panjenenganipun bapak………… paring ular-ular dhumateng pengantin kekalih, sumrambah ing samudayanipun…..sumangga.

 • Nyrantos purnaning pawiwahan

Mekaten para tamu kakung putri, mligenipun dhateng pengantin kekalih, wursitawara sampun kaparingaken kanthi gamblang narawang, sampun mboten karempit, mugi dadosa bundhelan adi, gegaran nggayuh widadaning palakrama, kados sampun mboten worsuh panampi panjenengan, kantun keparenga sami angecakaken  ing gesang bebrayan.

Para tamu kakung putri, ingkang tuhu sabar drana luhur ing budi, pasamuwan pawiwahan sampun andungkap paripurna, minangka pratandha paripurnaning pasamuwan pawiwahan, kalanipun ingkang hamengku karya, tuwin pengantin kekalih sampun samapta anguntapaken konduripun para tamu ing sangandhaping wiwara pawiwahan, sakderengipun dumugi prastawa punika, sumangga nun sami kaprayogeaken lelenggahan, sinambi nyarantos paripurnaning pawiwahan, nuwun.

 • Mungkasi pawiwahan

Nuwun para tamu kakung putri,

Saking palaporaning pawongan panitiya, pawiwahan tuwin samukawisipun sampun pari purna, konjuk ngarsanipun bapak……………. Juru mratitisaken wiraga penganten kekalih, keparenga penganten kekalih kekanthi tumuju dhateng wiwaraning sasana pawiwahan, saperlu nguntapaken konduripun para tamu, tindakipun penganten kekalih rinengga ing ladrang tedhaksaking pelog barang.

Para tamu kakung putri……

Pawiwahan sampun paripurna…lumantar pambyawara ingkang hamengku gati / karya hamangsuli hangaturaken gunging panuwun awit paring panjenengan bebantu rupi punapa kemawon, sedaya kiranging boja lan krami, keparenga paring agunging pangaksama.

Mligenipun tamrap jasad kula, pambyawara, kathah saru-siku, temah tan bangkit adamel rena, kula nyuwun lumunturing pangaksama, nuwun,

Ing wasana ngaturaken sugeng kondur, lan sugeng pepanggihan malih wonten ing papan lan swasana ingkang langkung prayogi….

Nuwun..nuwun..nuwun..

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

DjawaDwipa

Iklan
 

One response to “Pawiwahan Jangkep

 1. deva

  November 3, 2015 at 1:47 am

  i like move it move it

   

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: