RSS

Pawiwahan 1

Tuladha 1

Wicoro pranatacara adicara pawiwahan

Nuwun

Mugi kinalisno ing tulak sarik bendu panyendu anggen kulo kumawantun jejer wonten ngarso paduko poro tamu, sarto wantun amunggel poro tamu ingkang sekeco imbal wacono, nun ninggih awit saking mundhi dhawuhipun ingkang hamengku karso bapak/ibu……..kinen nglantaraken menggah tata racikaning titi laksono.

Poro pinisepuh ingkang minulyeng ing budi, para sesepuh ingkang satuhu kinabekten, para tamu ingkang sinunggo ing akrami, sumonggo kulo dere’aken ngaturaken pamuji syukur mring ngarsaning Gusti kang Mahawelas lan asih, ingkang sampun kepareng mbabar kanugrahan satemah ing wanci meniko kulo miwah panjenengan saged manunggal wonten ing adicoro pawiwahan risang pinanganten sarimbit inggih nimas ……… serto bagus………..

Menggah tumapaking adicoro ingkang sampun rinacik mekaten :

Ingkang sepisan pambuko, adicoro ingkang kaping kalih atur pambagyoharjo, dene adicoro ingkang kaping tigo pasrahing risang penganten kakung, tumanggaping wacono pasrah utawi panampining risang pinanganten kakung minongko adicoro ingkang kaping sekawan.

Tumuli risang pinanganten badhe pinaringan ngelmuning gesang bebrayan kang sinebat sabdo tomo. Pethiting titi laksono nun ninggih puji pandungo, sarto kapungkasan kanthi panutup.

Mekaten kolowau menggah tata rakiting titi laksono ingkang sampun rinacik, amrih tumapaking adicoro saged rancag kalis sambikolo, sumonggo adicoro binuko kanthi manengku pujo, ndedungo ing ngarsaning Pangeran, kanthi patrap ingkang sampurno ndedungo kulo dere’aken,,sumonggo.

~ Ndedungo ~

Matur nuwun, Mugi Gusti kang Mahawelas ngijabahi satemah lulus raharjo anggenipun bapak/ibu……….miwoho putro penganten,

Sampun sawetawis panjenengan lenggah, sanadyan pamengku gati miwah poro among tamu sampun mangayubagyo rawuh paduko poro tamu, parandene dereng marem menawi dereng matur wonten ngarso panjenengan, atur pambagyo kasariran dening panjenenganipun bapak…….. Dene bapak/ibu……….kepareng jumeneng hangampingi bapak………sumonggo.

~ Pambagyo harjo ~

Matur nuwun, kepareng ngambali atur awit saking kersanipun pamengku gati, bokbilih poro kadang kaneman pro pramuladi sampun ngaturaken unjukan, nyamikan, soho dhaharan, kersoo poro tamu dhahar ngunjuk kanthi mardikaning penggalih.

Sampun sawetawis kulowargo besan rawuh wonten papan meniko, tamtu badhe ngaturaken menggah ingkang dados osiking nolo, nun ninggih badhe masrahaken ponang pinanganten kakung, dene ingkang kepareng badhe mbabar ing pangandikan nun ninggih bapak…….. Dhumateng bapak…….sumonggo…

~ Pasrah penganten kakung ~

Dhasar satriyo tomo ingkang tanggap ing sasmito, lantip ing panggraito datan wenten karsaning sedyo kang besan ingkang katliwer lumantar pangandikanipun bapak……..keploking wacono, kalamun kulowargo bapak/ibu……… kepareng badhe ngaturaken tanggap wacono, panampining risang pinanganten kakung, pramilo dumateng bapak………… ingkang hanawung kridho kerso mbabar pangandikan minongko badaling wacono sinambeting rogo ingkang hamengku gati.

~ Atur Panampi ~

Matur nuwun dhumateng bapak…….

Poro tamu ingkang minulyo, salajengipun risang pinanganten badhe pinaringan wewarah ingkang awujud wasitotomo utawi waluyan ular ular kangge sangu gesang bebrayan ing madyaning bebrayan agung, dene kepareng badhe sabdotomo ninggih bapak…………ing pungkasan sabdotomo mugi kepareng ugi bapak…….kerso paring pandungo, dhumateng bapak……..wekdal mirunggan sak cekapipun kulo aturaken,,sumonggo .

~ Sabdatama miwah dungo ~

Matur nuwun dhumateng bapak…….. Ingkang sampun kepareng paring sabdotomo, mugi mugi risang pinanganten sarimbit saged ninda’aken pitutur luhur kalawau satemah gesangipun risang pinanganten enggal saged manggih gesang ingkang bagyo mulyo, kebak ing karaharjan.

Kanthi mekaten sampun paripurno adicoro ing wanci meniko, kulo sakadang inggih ngaturaken pangayubagyo dhumateng risang pinanganten, mugi bagyo mulyo gesangipun risang pinanganten, kulo sakadang ngaturaken gunging panuwun dhumateng pamengku gati bapak/ibu………. Ingkang sampun mitadosaken toto laksananing adicoro dhumateng kulo sakadang.

Mbok bilih anggen kulo mratitisaken titi laksono wonten kithaling titi laksono, ketliwering adicoro, kirang pratitis ing boso miwah subosito, jenang selo selo kang pindho ancolo, apuronto cinandi salama lama, ing wasono ngaturaken sugeng kondur, rahayu kang samyo pinanggih,

Nuwun.

DjawaDwipa

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: