RSS

Tanggap Wacana

Tuladha

Tanggap wacana pambuka

Mengeti Nuzulul Qur’an

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb

 

Bapak-bapak, ibu-ibu saha sederek-sederek kaum muslimin lan muslimat ingkang satuhu bagya mulya.

Mangga kita sesarengan munjuk atur syukur Alhamdulillah wonten ngarsanipun Gusti Allah SWT, ingkang sampun paring kanugrahan Rahmat Hidayah sarta Inayahipun, dene kula saha panjenengan sedaya sami saged makempal wonten ing masjid ………………… mriki, saperlu ngawontenaken malem pengetan Nuzulul Qur’an.

Ing ndalu punika tanggal 17 wulan Ramadhan tahun ……………… H, utawi tanggal…….. wulan……tahun…… M, kula saha panjenengan sami ngawontenaken pengetan Nuzulul Qur’an, inggih punika tumuruning kitab suci Al-Qur’an ingkang dipun turunaken dhumateng junjungan kita kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, ingkang salajengipun awujud kitab suci Al-Qur’an ingkang sedaya wonten 30 juz, 114 surat ingkang dipun rinci dados 6666 ayat.

Kula matur nuwun sanget dhumateng para muslimin lan muslimat ingkang kersa nglonggaraken wekdal ngrawuhi pengetan nuzulul Qur’an ing Masjid ……….. mriki.

Salajengipun inti saking pengetan punika badhe dipun kawedaraken Bapak………… saking………….. ing adicara candakipun.

Saderengipun pengetan nuzulul Qur’an punika kula bikak langkung rumiyin kula ngaturaken agunging panuwun dhumateng sanak sederek tangga tepalih ingkang sampun ngentengaken se sanggan pengetan nuzulul Qur’an punika, kula minangka panitia penyelenggara mboten saged ngaturaken pinwales punapa-punapa namung saged pudya pudyastuti wonten ngarsanipun Pangeran, Mugi amal sae panjenengan sami angsala pinwales sih kanugrahan ingkang matikel-tikel.

Pengetan nuzulul Qur’an ing ndalu punika sumangga kita bikak sesarengan kanthi waosan basmalah, mangga kula dere’aken : “ Bismillahirrohmanirrohim .”

Mangga sesarengan ngatahaken amal kesaenan wonten ing wulan ramadhan punika, kanthi ninda’aken siyam saha jama’ah tarwih lan ngatah-ngatahaken maos kitab suci Al-Qur’an, kanthi pangajab mugi amal kulo lan panjenengan sedaya wonten ing wulan suci menika waget katampi wonten ngasa Dalem Allah SWT, Amin..Amin..Ya Robbal ‘Alamin..

Cekap semanten atur kula, kirang langkungipun nyuwun lumunturing sih samudra pangaksama,

Akhirul kalam Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb.

 

 

Contoh

Pidato pembukaan

Peringatan Nuzulul Qur’an

 

Bapak – bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang kami mulyakan, marilah bersama kita memanjatkan puja puji Syukur Alkhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan anugrah Rahmat Hidayah serta Inayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama di masjid……………. Ini, untuk bersama-sama memperingati malam Nuzulul Qur’an.

Pada malam hari ini, tanggal 17 bulan ramadhan tahun………… H, atau tanggal…… bulan……tahun….M, kita semua melaksanakan peringatan Nuzulul Qur’an, yaitu malam turunya kitab suci Al-Qur’an yang diberikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang selanjutnya berupa kitab suci Al-Qur’anul karim, yang semuanya ada 30 juz, 114 surat, yang terperinci menjadi 6666 ayat.

Kami menghaturkan ucapan beribu rasa terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah berkenan untuk menghadiri peringatan nuzulul Qur’an di masjid………… ini.

Selanjutnya, inti peringatan pada malam hari ini akan disampaikan oleh beliau bapak…………. Dari…….. di acara yang selanjutnya.

Sebelum peringatan nuzulul Qur’an ini kami buka, terlebih dahulu kami menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga  kepada saudara saudari semua, para tetangga warga masyarakat sekitar yang telah berkenan untuk meringankan kerja panitia dalam pelaksanaan kegiatan nuzulul Qur’an ini, kami selaku panitia pelaksana tidak bisa memberikan imbalan apa-apa, hanya bisa memanjatkan do’a kepada Allah SWT, semoga amal baik dari saudara-saudara sekaliyan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.

Marilah Peringatan nuzulul Qur’an pada malam ini, kita buka bersama dengan bacaan basmalah, “ Bismillahirrahmanirrahim.”

Marilah kita bersama-sama memperbanyak kebaikan di bulan ramadhan ini, dengan melaksanakan puasa dan jama’ah sholat tarawih serta memperbanyak membaca Al-Qur’an, dengan pengharapan semoga amal kebaikan kita di bulan yang mulia ini, dapat diterima di sisi Allah SWT sebagai amal Shaleh…Amin..Amin.Ya Robbal ‘Alamin.

Demikian yang dapat kami haturkan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya

Akhirul kalam Billahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: